top of page

Terma dan syarat

Syarat Perkhidmatan

Syarat perkhidmatan ini ("Syarat") terpakai pada sebarang transaksi atau pesanan yang anda, sebagai pengguna akhir ("anda" atau "pengguna") buat dalam tapak web ini, berkenaan dengan perkhidmatan percetakan dan penghantaran ("Perkhidmatan") .

Sebarang urus niaga atau penglibatan lain yang berkaitan yang anda buat dengan perkhidmatan (sama ada melalui tapak, tapak lain, telefon atau kedua-dua perkhidmatan (sama ada melalui tapak, tapak lain, telefon atau saluran lain) merupakan persetujuan anda dan penerimaan Terma ini, yang membentuk perjanjian yang sah dan mengikat antara anda dan syarikat yang menyediakan, Talian Bantuan Pengantin ("Syarikat", "kami" "kami").

JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN SYARAT INI, ANDA TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN INI.

Anda bersetuju bahawa:
1. penggunaan laman web ini oleh anda adalah tertakluk kepada dan dikawal oleh Terma ini;
2. anda akan mematuhi dan terikat dengan Terma ini kerana ia muncul di tapak Web ini setiap kali anda mengakses dan menggunakan fungsi tapak web ini, dan terlibat dengan Perkhidmatan;
3. setiap penggunaan perkhidmatan oleh anda menunjukkan dan mengesahkan persetujuan anda dan persetujuan untuk terikat dengan Terma ini;
4. Syarat ini adalah perjanjian yang mengikat secara sah antara anda dan Talian Bantuan Pengantin yang akan dikuatkuasakan terhadap anda.
5. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan atau cuba menggunakan Perkhidmatan untuk sebarang tujuan yang:
(a) mengganggu atau mendorong br/setiap perhubungan kontrak antara "The Bridal Helpline" dan pekerjanya, vendor, pelanggan atau yang lain (termasuk laman web ini);
(b) adalah apa-apa cara yang menyalahi undang-undang atau dilarang, atau yang memudaratkan atau memusnahkan sesiapa sahaja atau harta mereka;
(c) menghantar sebarang iklan, permintaan, skim, spam, banjir, atau e-mel lain yang tidak diminta, komunikasi komersial yang tidak diminta;
(d) menghantar sebarang kod atau virus komputer yang berbahaya atau melumpuhkan;
(e) mengganggu perkhidmatan rangkaian kami;
(f) cuba untuk mendapatkan akses tanpa kebenaran kepada Perkhidmatan atau perkhidmatan rangkaian kami;
(g) menjejaskan atau mengehadkan keupayaan kami untuk mengendalikan Perkhidmatan atau keupayaan mana-mana orang lain untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan;
(h) menggunakan sebarang kaedah, cara atau peranti untuk mengklik pada Perkhidmatan atau menyebabkan lawatan ke tapak web atau menggunakan Perkhidmatan (termasuk membuat transaksi) untuk tujuan memanipulasi keputusan mana-mana enjin carian Internet, atau untuk sebarang tujuan lain. daripada menjalankan perniagaan berkaitan hartanah dengan "The Bridal Helpline".
(i) secara tidak sah menyamar sebagai atau sebaliknya menyalahgambarkan gabungan anda dengan mana-mana orang atau entiti;
(j) mencederakan, mengancam, mengganggu, menyalahgunakan atau menakut-nakutkan orang lain dalam apa jua cara atau melibatkan imej atau kandungan yang menggambarkan, menggalakkan, menggalakkan, menunjukkan, menyokong atau cenderung untuk menghasut pelakuan jenayah atau aktiviti menyalahi undang-undang lain;
(k) Menggunakan Perkhidmatan untuk atau berkenaan dengan kandungan yang anda tidak mempunyai hak atau kebenaran untuk digunakan;
(l) mencairkan atau menyusut nilai nama dan reputasi "The Bridal Helpline" atau mana-mana sekutunya;
(m) memuat naik sebarang kandungan atau imej yang melanggar hak harta intelek mana-mana pihak ketiga atau melanggar hak privasi mana-mana pihak ketiga; atau
(n) secara tidak sah memuat naik sebarang maklumat sulit, proprietari atau rahsia perdagangan.

PENGGUNAAN DAN AKSES KEPADA PERKHIDMATAN
Perkhidmatan yang diberikan kepada anda oleh "Talian Bantuan Pengantin" adalah semata-mata yang berkaitan dengan percetakan dan pesanan khusus kandungan yang disediakan untuk anda oleh tapak web. 

"Talian Bantuan Pengantin" berhak pada setiap masa, mengikut budi bicara mutlaknya dan tanpa notis kepada anda, untuk menafikan akses anda kepada dan penggunaan Perkhidmatan. Anda bersetuju bahawa anda tidak boleh menggunakan atau cuba menggunakan mana-mana Perkhidmatan untuk menyatakan bahawa anda mempunyai sebarang pertalian (ternyata atau tersirat) dengan "The Bridal Helpline" atau hubungan broker dengan "The Bridal Helpline" tanpa kebenaran bertulis yang nyata daripada "The Bridal Helpline". Talian Bantuan Pengantin". Anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan untuk sebarang tujuan selain daripada yang ditakrifkan secara jelas di bawah Terma ini.

Anda bersetuju dan mengakui bahawa anda mempunyai tanggungjawab dan liabiliti tunggal untuk penggunaan Perkhidmatan anda, termasuk sebarang kandungan atau imej yang anda gunakan, muat naik, mencetak, memesan dan membayar.

VENDOR PIHAK KETIGA dan PERKHIDMATAN
Anda dengan ini bersetuju dan mengakui bahawa untuk menyediakan Perkhidmatan, "Talian Bantuan Pengantin" boleh menggunakan, sekarang atau pada masa hadapan, vendor dan penyedia perkhidmatan pihak ketiga, termasuk untuk tujuan pengebilan, pemprosesan pembayaran, pemprosesan pesanan, pencetakan, penghantaran dan seterusnya. Dalam kes ini, anda mengakui bahawa kami akan melakukan apa-apa usaha untuk menyediakan anda dengan tahap perkhidmatan tertinggi, walau bagaimanapun, ralat dan kelewatan mungkin berlaku, dan kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kesilapan, kelewatan atau ketidakpuasan Perkhidmatan tersebut, termasuk yang disediakan oleh atau melalui pihak ke-3.

Melainkan dinyatakan sebaliknya "Talian Bantuan Pengantin" tidak mengendors, meluluskan, menaja atau mengawal mana-mana pihak ke-3 tersebut, dan kami tidak dalam apa-apa cara bertanggungjawab ke atas, mana-mana kandungan, perkhidmatan, pengiraan, maklumat, produk atau bahan yang tersedia di atau melalui mana-mana pihak ketiga tersebut (sama ada disediakan melalui tapak web, Perkhidmatan atau secara fizikal).
Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda mengakui dan bersetuju bahawa "Talian Bantuan Pengantin" tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana orang lain untuk sebarang kerosakan atau tuntutan yang mungkin disebabkan oleh penggunaan Perkhidmatan oleh anda (termasuk mana-mana perkhidmatan pihak ketiga yang disediakan di dalamnya atau melalui yang).

SEMAKAN
Anda bersetuju dan mengakui bahawa kami boleh menyemak atau menukar Terma ini pada bila-bila masa, dengan atau tanpa notis kepada anda, dengan syarat kami akan memastikan untuk memberitahu anda tentang sebarang perubahan material Terma ini 7 hari sebelum perubahan tersebut menjadi berkesan. Anda bersetuju bahawa sebarang penggunaan berterusan Terma ini atau sebarang penggunaan Perkhidmatan merupakan penerimaan dan persetujuan anda kepada mana-mana Terma yang telah disemak semula. Kami menggalakkan anda untuk kerap menyemak Terma ini. "Talian Bantuan Pengantin" akan mematuhi harga semasa pada masa pesanan anda. Walau bagaimanapun, "Talian Bantuan Pengantin" mempunyai hak eksklusif untuk menukar harga, kadar, terma penghantaran dsb. pada bila-bila masa, tanpa notis.

LOKASI
Anda memahami dan mengakui bahawa "The Bridal Helpline" mengawal dan mengendalikan Perkhidmatan dari negeri Sabah, Malaysia. Perkhidmatan menyediakan maklumat mengenai perkhidmatan dan produk yang disediakan di Malaysia. Anda mengakui dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk mematuhi semua undang-undang tempatan yang terpakai untuk akses dan penggunaan Perkhidmatan anda, walau bagaimanapun, keadaan undang-undang Malaysia, akan digunakan untuk sebarang pertikaian yang berkaitan dengan Terma ini. Sebarang pertikaian yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau Terma ini hendaklah secara eksklusif dibawa ke mahkamah kompeten di mahkamah Sabah, Malaysia.


INTERNET SEBAGAI RANGKAIAN TERBUKA
Walaupun bahagian tertentu tapak Web ini menggunakan teknologi untuk melindungi data anda dan penghantaran antara anda dan "The Bridal Helpline", Internet adalah sistem terbuka dan kami tidak boleh memberikan jaminan mutlak bahawa penghantaran tidak boleh dipintas/dinyahsulit oleh orang lain.

PRIVASI DAN KESELAMATAN
Maklumat Mandatori dan Pilihan: Kami mengenal pasti maklumat yang diperlukan untuk memenuhi permintaan anda. Jika anda memilih untuk tidak memberikan maklumat wajib, kami tidak akan dapat memberikan perkhidmatan yang anda minta.
Makluman Perkhidmatan dan Notis Kritikal: Walaupun kami menghormati dan menghormati keutamaan privasi yang anda nyatakan, kami mungkin perlu menghubungi anda untuk memaklumkan anda tentang perubahan khusus yang mungkin memberi kesan kepada keupayaan anda untuk menggunakan perkhidmatan ini atau untuk tujuan bukan pemasaran kritikal yang lain, seperti makluman pepijat. Kami juga mungkin menghubungi anda untuk membalas permintaan khusus anda, untuk menjelaskan maklumat pesanan yang anda berikan kepada kami, atau untuk memberitahu anda tentang tarikh tamat tempoh langganan yang akan datang.
Pemindahan Data/Perubahan Kawalan: Maklumat pengenalan peribadi anda mungkin dipindahkan berkaitan dengan melaksanakan Perkhidmatan, melengkapkan pesanan yang anda buat melalui Perkhidmatan dan/atau memaklumkan rakan kongsi perkhidmatan yang membantu kami dalam memaparkan dan menganjurkan "talian bantuan pengantin "permohonan.
Perubahan pada Dasar Privasi Kami: Jika kami bercadang untuk membuat perubahan ketara pada mana-mana dasar atau amalan privasi kami berkenaan dengan cara kami menggunakan maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi, kami akan menyiarkan perubahan tersebut pada Perkhidmatan "The Bridal Helpline" 30 hari sebelum ia diambil. kesan.
Pendedahan Undang-undang: Dalam sesetengah kes, kami mungkin mendedahkan maklumat tertentu untuk mematuhi proses undang-undang, seperti perintah mahkamah, sepina, waran geledah atau permintaan penguatkuasaan undang-undang.

PEMBELIAN
Jika anda ingin membeli sebarang produk atau perkhidmatan melalui Perkhidmatan, kami akan meminta anda membekalkan maklumat pengebilan dan penghantaran yang berkenaan dengan pembelian anda. Semua maklumat yang anda berikan kepada kami atau pemproses pembayaran pihak ketiga kami mestilah sah, tepat, terkini dan lengkap. Anda bersetuju untuk membayar semua caj dan cukai yang dikenakan yang anda tanggung pada harga yang berkuat kuasa apabila anda membuat pesanan anda. Pengesahan maklumat pengebilan atau penghantaran anda mungkin diperlukan sebelum kami menerima pesanan anda.


Penerangan, imej, spesifikasi, harga dan ketersediaan mana-mana produk atau perkhidmatan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Kami berhak, dengan atau tanpa notis awal, untuk mengehadkan kuantiti yang tersedia untuk menghentikan sebarang produk atau perkhidmatan. Kami juga berhak untuk mengenakan syarat pada mana-mana kupon atau kod promosi dan menolak sebarang pesanan mengikut budi bicara kami sendiri. Kami berhak untuk menghantar pesanan separa (tanpa kos tambahan kepada anda), dan bahagian mana-mana pesanan yang sebahagiannya dihantar mungkin dicaj pada masa penghantaran.

PEMULANGAN DAN WARANTI PRODUK
Jika pesanan anda tiba dalam keadaan rosak atau jika produk tersebut rosak, anda boleh menghubungi kami untuk mengembalikannya dalam masa 7 hari dari tarikh penghantaran dan kami akan menyiasat dan pada masa yang betul akan membayar balik anda untuk item yang rosak atau rosak atau menggantikannya mengikut budi bicara kami. Sila ambil perhatian bahawa kenyataan ini terpakai semata-mata untuk barangan fizikal dan tidak akan digunakan untuk mana-mana barangan digital yang anda peroleh melalui Perkhidmatan atau tapak web, dan sebarang pembelian sedemikian adalah di bawah risiko dan tanggungjawab anda sendiri.

PENAFIAN
KECUALI DINYATAKAN SECARA BERTULIS, KANDUNGAN, PERKHIDMATAN, PENGIRAAN, MAKLUMAT, PRODUK DAN BAHAN PADA ATAU TERSEDIA MELALUI PERKHIDMATAN DIBERIKAN "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN TANPA SEBARANG JENIS WARANTI, SAMA ADA TERNYATA MAUPUN TERSIRAT. SEJAUH YANG DIBENARKAN SEPENUHNYA DI BAWAH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN, "TALIAN BANTUAN PENGANTIN" MENAFIKAN SEMUA WARANTI, TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, SEMUA WARANTI TERSIRAT KEBOLEHPERDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK PERJALANAN NEGARA DAN PERJALANAN TERTENTU. KANDUNGAN, PERKHIDMATAN, PENGIRAAN, MAKLUMAT, PRODUK DAN BAHAN PADA ATAU TERSEDIA MELALUI PERKHIDMATAN BOLEH MEMASUKKAN KETIDAKTEPATAN ATAU KESILAPAN TIPOGRAFI DAN BOLEH MENJADI TIDAK TEPAT KERANA PEMBANGUNAN SESUAI KERANA PADA KERAPIAN SEMULA. "TALIAN BANTUAN PENGANTIN" TIADA TANGGUNGJAWAB UNTUK MENGEKALKAN MATAWANG ATAU KETEPATAN MANA-MANA KANDUNGAN, PERKHIDMATAN, PENGIRAAN, MAKLUMAT, PRODUK ATAU BAHAN PADA ATAU TERSEDIA MELALUI PERKHIDMATAN.

ANDA MENGAKUI DAN BERSETUJU BAHAWA "TALIAN BANTUAN PENGANTIN" TIDAK, DAN TIDAK AKAN, BERTANGGUNGJAWAB ATAS HASIL SEBARANG KECACATAN YANG MUNGKIN WUJUD DALAM PERKHIDMATAN ATAU SEBARANG AKTIVITI YANG ANDA LAKUKAN MELALUI PERKHIDMATAN, TERMASUK PERTUNANGAN DENGAN PIHAK KE-3. MENGENAI PENGENDALIAN PERKHIDMATAN, "TALIAN BANTUAN PENGANTIN" SECARA JELAS MENAFIKAN SEMUA JENIS WARANTI, SAMA ADA TERSURAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA WARANTI TERSIRAT KEBOLEH DAGANG DAN KESESUAIAN UNTUK KESESUAIAN TERTENTU. "TALIAN BANTUAN PENGANTIN" TIDAK MEMBUAT PERWAKILAN ATAU WARANTI BAHAWA (A) PENGENDALIAN PERKHIDMATAN AKAN MEMENUHI KEPERLUAN ANDA ATAU MANA-MANA PENGGUNA LAIN; (B) AKSES KEPADA PERKHIDMATAN AKAN TIDAK TERGANGGU, TEPAT MASA, SELAMAT ATAU BEBAS KESILAPAN, VIRUS ATAU KOMPONEN BERBAHAYA YANG LAIN; ATAU (C) SEBARANG KECACATAN DALAM PERKHIDMATAN AKAN DIPERBAIKI. ANDA BERSETUJU BAHAWA ANDA, DAN BUKAN "TALIAN BANTUAN PENGANTIN", AKAN MENANGGUNG KESELURUHAN KOS SEGALA PENYELIDIKAN, PEMBAIKAN, PEMBETULAN ATAU PEMULIHAN YANG MUNGKIN DIPERLUKAN UNTUK DATA, PROGRAM PERISIAN ANDA ATAU PERALATAN KOMPUTER YANG DIHASILKAN DARIPADA SEBARANG VIRUS ANDA, MUNGKIN AKIBAT MENGGUNAKAN ATAU MELAYANI PERKHIDMATAN.

HAD LIABILITI
ANDA BERSETUJU BAHAWA DALAM KEADAAN TIDAK AKAN "TALIAN BANTUAN PENGANTIN" AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA ATAU MANA-MANA ORANG ATAU ENTITI LAIN ATAS SEBARANG KEROSAKAN ATAU KECEDERAAN, TERMASUK MANA-MANA LANGSUNG, KHAS, SAMPINGAN, AKIBAT ATAU AKIBAT KEROSAKAN ATAU AKIBAT KECEDERAAN , PENINGKATAN, GANGGUAN, KECACATAN, KEGAGALAN PRESTASI, KELEWATAN DALAM PENGENDALIAN, PENGHANTARAN ATAU PENGHANTARAN, KEGAGALAN TELEKOMUNIKASI ATAU VIRUS KOMPUTER ATAU MASALAH LAIN, YANG MUNGKIN BERHASIL DARIPADA PENGGUNAAN, ATAU KETIDAKPAYAAN, PENGGUNAAN PERKHIDMATAN KETIDAKPAYAAN, PENGIRAAN, MAKLUMAT, PRODUK ATAU BAHAN PADA ATAU TERSEDIA MELALUI LAMAN WEB INI, SAMA ADA DALAM TINDAKAN YANG MENDAPAT PELANGGARAN KONTRAK, KECUAIAN ATAU SEBARANG PUNCA TINDAKAN LAIN, ATAU YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN PENGIRAAN, MAKLUMAT, PRODUK ATAU BAHAN PADA ATAU TERSEDIA MELALUI PERKHIDMATAN. ANDA BERSETUJU BAHAWA "TALIAN BANTUAN PENGANTIN" TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB WALAUPUN KAMI ATAU WAKIL YANG DIBENARKAN TELAH DIMAKLUMKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT.


UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN MUNGKIN TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN WARANTI TERTENTU ATAU HAD ATAU PENGECUALIAN LIABILITI UNTUK KEROSAKAN SAMPINGAN ATAU AKIBAT. OLEH ITU, BEBERAPA HAD ATAU PENGECUALIAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK BERKENAAN KEPADA ANDA. NAMUN, DALAM APA APA PUN AKAN "THE BRJUMLAH LIABILITI IDAL HELPLINE KEPADA ANDA UNTUK KEROSAKAN, KEHILANGAN DAN SEBAB TINDAKAN (SAMA ADA DALAM KONTRAK, TORT ATAU SEBARANGNYA) MELEBIHI JUMLAH YANG DIBAYAR OLEH ANDA, JIKA ADA, DALAM MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN.

BUTIRAN KENALAN
Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Perkhidmatan, sila hubungi kami melalui e-mel ke: thebridalhelpline@gmail.com

bottom of page